Martin D.I.K. ea, 1990


Martin D.I.K., Zon L.I., Orkin S.H. // Nature. 1990. V. 344. P. 444-447.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • GATA-1 徨腙