Jaskulski ea 1988


Jaskulski D., Gatti C., Travail S., Calahretta ., Baserga R. // J. Biol. Chem. 1988. V. 263. P. 10175-10179.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 橡铍梏屦囹桠睇 耔沩嚯