Kanbr ea 1993


nb ., Tomoda H.K., Sato E.F., Ueda W., Wanabe M. // Biochem. Pharmacol. 1993. V. 45. N 8. P. 1593.

:

  • :
  • NADPH ()- : :