Naga ea 1993


Naga I, Nakamura M., Honda Z., Ferby I., Toyoshlma S., Ishiguro S., Shimizu T. // Biochem. and Biophys. Res. Communs. 1993. V. 197. N 2. P. 465.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 羊桁箅蝾瘥 嚓蜩忄鲨 羿泐鲨蝾