Kraft N., Shortman ., 1970


Kraft N., Shortman . // Biochim. Biophys. Acta. 1970. V. 217. . 164-175.

:

  • :