Mongkolsapaya ea 1998


Mongkolsapaya J. et al.,J. Immunol. 160, 3 (1998).

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • DcR2 (TRAIL-R4 桦 TRUNDD) 绣鲥矧铕
  • DcR1 (TRID, TRAIL-R3, LIT) 绣鲥矧铕