Koudinov, ea 1996


Koudinov, A.R., Koudinova, N.V., Kumar, A,, Beavis, R., and Ghiso, J. (1996) Biochem. Biophys. Res. Commun., 223, 592-597.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 漓桦铊 P 腓镨漤 戾蜞犷腓珈