Jeon, ea 1996


Jeon, Y.J., Yang, K.H., Pulaski, J.T., and Kaminski, N.E. (1996) Mot. Pharmacol., 50, 334-341.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 2-AG: 翳玷铍钽梓羼觐 珥圜屙桢
  • 需. 镱滹. 4 2-ag