Kato N. ea, 1982


Kato N., Higuchi T., Sakazawa C., Nishizawa T., Tani Y., Yamada H., 1982. Biochim.Biophys.Acta, v.715, p.143

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 向屦桎桧. 腓蝈疣蝮疣