Tyagi A.K.,1981


Tyagi A.K., Cooney D.A., Jayaram H.N., Swiniarski J.K., Johnson R.K. Biochem. Pharm., 1981,30:915-924.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • AIRC-AISCARS 翦痨屙(4.1.1.21; 6.3.2.6)