Shikata H.,1989 b


Shikata H., Koyama S., Egi Y. et al. Biochem. Int. 1989, 18, 933-941.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 冷屙桦囹觇磬玎 1 (2.7.4.3)