Yamada M.,1989


Yamada M., Shahjahan M., Tanabe T. et al. J. Biol. Chem., 1989,264(32):19192-19199.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 缅 朗3