Tagaya M.,1987


Tagaya M., Yagami T., Fukui T. J. Biol. Chem., 1987,262(17):8257-8261.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 冷屙桦囹觇磬玎 1 (2.7.4.3)