Ebbole D.J.,1987


Ebbole D.J., Zalkin H. J. Biol. Chem., 1987, 262, 8274-8287.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • FGAR+GLN+ATP=FGAM+GLU+ADP
  • ADSUC=AMP+FUM
  • SCAIR=AICAR+FUM