Kalckar H.M.,1947


Kalckar H.M. J.Biol.Chem. 1947,167 :477-486

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • INOSN+Pi=HYPS+RB1P