ингибиторы формилглицинамидинрибонуклеотидсинтазы (6.3.5.3)


Формилглицинамидинрибонуклеотидсинтаза (6.3.5.3)