ASP+CARBAM=Pi+CARASP


CARBAMOYL PHOSPHATE + L-ASPARTATE = ORTHOPHOSPHATE + N-CARBAMOYL-L-ASPARTATE

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 囫镟痱囹赅疳囔铊腧疣眈翦疣玎 EC 2.1.3.2

(男用扰 屠锹劳冗: ASPARTATE CARBAMOYLTRANSFERASE CARBAMOYLASPARTOTRANSKINASE, ASPARTATE TRANSCARBAMYLASE, CARBAMOY-L-PHOSPHATE:L-ASPARTATE CARBAMOYLTRANSFERASE )

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: ASP , CARBAM , Pi , CARASP

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 翔痂扈滂睇: 疱嚓鲨 翦痨屙螓