dTMP+H2O=dRB5P+THYM


2'-DEOXYTHYMIDINE-5'-PHOSPHATE + H(,2)O = DEOXYRIBOSE 5-PHOSPHATE + THYMINE

(A PYRIMIDINE 5'-NUCLEOTIDE + H(,2)O = a PYRIMIDINE + D-RIBOSE 5-PHOSPHATE )

枢蜞腓玷痼弪 翦痨屙: 镨痂扈滂-5'-眢觌孱蜩漤箨脲铉桎噻 EC 3.2.2.10

(男用扰 屠锹劳冗: PYRIMIDINE-5'-NUCLEOTIDE NUCLEOSIDASE, PYRIMIDINE-5'-NUCLEOTIDE PHOSPHORIBO(DEOXYRIBO)HYDROLASE )

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: dTMP ; dRB5P ; THYM

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 翔痂扈滂睇: 疱嚓鲨 翦痨屙螓