Hara ea 1987


Hara Y., Urayama 0., Kawakami K., Nojima H., Nagamune H., Kojima ., Ohta T., Nagano K., Nakao M. // J. Biochem. 1987. V. 102. N 1. P. 43.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 绣鲥矧铕 赅痄桀汶桕铉桎钼 Na+,+-酪脏琨: 漕戾眄 腩赅腓玎鲨