Shainskaya ea 1994


Shainskaya A., Karlish S.J.D. // J. Biol. Chem. 1994. V. 269. N 14. P. 10780.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • Na+,+-酪脏玎 (ATP噻) (a): 忡噼祛溴轳蜮 漕戾眍 镳 疱鲥秭梃 赅痄桀汶桕铉桎