Brown D.G. ea, 1993


Brown D.G. , Sun X. , Cohen G.M. // J. Biol. Chem. 1993. V. 268. P. 3037-3039. J. Biol. Chem. 1993

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 里铒蝾: 腻沭噤圉 耐