Matlashewski ea, 1986


Matlashewski G. , Banks L. , Rim D. // Eur. J. Biochem. 1986, v.154, p.665 - 672. Eur. J. Biochem. 1986

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • p53: 蓐耧疱耨 煨褪 p53: 离屦磬蜩忭 耧豚轳桧