Joyce C.M., Steitz .., 1994


Joyce C.M., Steitz .. //Annu. Rev. Biochem. 1994. V. 63. P. 777-822.

:

  • :
  • :