Shcherbakova P.V., Pavlov Y.I., 1996


Shcherbakova P.V., Pavlov Y.I. //Genetics. 1996. V. 142. P. 717-726.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 耐 镱腓戾疣玎 溴朦蜞: 钺 疋邃屙
  • 耐 镱腓戾疣玎 耔腩: 钺 疋邃屙