Williams A.J., guni L.S., 1995


Williams A.J., guni L.S. //J. Biol. Chem. 1995. V. 270. P. 860-865.

: