Nagaich ea 1994


Nagaich A.K., Bhattacharyya D., Brahmachari S.K.& Bansal M.,J. Biol.Chem.269, 7824-7833, 1994

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 耐 桤汨猁: 滂眢觌孱蜩潲 CA/TG: 铖钺屙眍耱