Yamomoto ea 1990


Yamomoto H., Biochem.J.108, 420-428, 1990