Miyamoto ea, 1976


Miyamoto T. , Ogino N. , Yamamoto S. , Hayaishi O. Purification of prostaglandin endoperoxide synthetase from bovine vesicular gland microsomes. //J. Biol. Chem. 1976, v. 251, N 9, pp. 2629-2636. J. Biol. Chem. 1976

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 橡铖蜞汶囗滂 耔眚噻: 耱痼牝箴
  • 橡铖蜞汶囗滂 耔眚噻: 钺 踵疣牝屦桉蜩赅