(. phthisis  - , iatreia - ) - , , , ; , , , . .

:

:

:

:

:

:

:

: