Yagi ea 1982


Yagi ., Ragamiyama H., Nozaki M. // J. Biochem. 1982, 92, p. 35-43.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 蜗 (钺疣蝽 镥疱眍 尻蝠铐钼) 趔黻鲨 扈蝾躅礓痂
  • 锑蝠桕 扈蝾躅礓痂 漯铈驽