Krasilnikov M.A. et al., 1992


Krasilnikov M.A., Besrukov, I.M., and Schatskaya, V.A. (1992) Biochim. Biophys. Acta, 1135, 91-96.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 髓镨潲 溴痦: 戾蜞犷腓珈, 疱泱鲨 泐痨铐嚯