Yunis J.J., 1983


Yunis J.J. The chromosomal basis of human neoplasia. // Science, 1983, v. 221, N 4607, pp. 227-236.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 物篚铍邂 觌弪觇: 震铎铖铎睇 蝠囗耠铌圉梃