Hayaishi, K. et al (1983)


Hayaishi, K., Tanaka, M., Takasuka, N. et al (1983) Biochem. Biophys. Res. Commun. 112, 102-107

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 项腓(ADP (滥)-痂犷玎) (侠, PAR)