Laufer ea, 1986


Laufer R. // J.Med.Chem. 1986, Vol. 29, P. 1284. J.Med.Chem. 1986

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • [Pyroglu6, 秀9]-洛耱忸 P (6-11)