[Pyroglu6]- P (6-11)


[Pyroglu6]- P (6-11)

Pyroglu-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2

. ( Buiy R. & Mashford M., 1976 ).

:

  • P