Sugiura, ., Yamashira, A.,ea., (1995)


Sugiura, ., Yamashira, A., Kudo, N., Fukuda, ., Miyamoto, ., Chang, N.N., Kishimoto, S., Waku, K., Tanaka, ., Tsukatani, H., and Tokumura, A. (1995) Biochim. Biophys. Acta, 1258, 19-26.

:

  • :