Hara, ea 1994


Hara, E., Yamaeuchi, ., Nojima, H., Ide, ., Campisi, J., Okayama, H., and Oda, K. (1994) J. Biol. Chem., 269, 2139-2145.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 蓐耧疱耨 祉钽桴 沐眍 桤戾弪 镱耠 磬鬣豚 耱囵屙 觌弪铌