Shibanuma, ea 1994


Shibanuma, M., Mashimo, J., Kuroki, ., and Nose, K. (1994) J. Biol. Chem., 269, 26767-26774.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 蓐耧疱耨 祉钽桴 沐眍 桤戾弪 镱耠 磬鬣豚 耱囵屙 觌弪铌