Rarick, ea 1997


Rarick, H.M., Tu, X.-H., Solaro, R.J., and Martin, A.F. (1997) J. Biol. Chem., 272, 26887-26892.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 茵铒铐桧 I: 忡噼祛溴轳蜮桢 蝠铒铐桧铎 C