Yano H. ea, 1993


Yano H., Nakanishi S., Kimura K., Hanai., Saitoh Y., Fukui Y., Nonomura Y. and Matsuda Y. 1993, J. Biol. Chem., 268, 25846-25856.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • PI3K: 铐觐沐眄 嚓蜩忭铖螯