Fujita H. ea, 1991


Fujita H., Yamamoto M., Yamagami T., Hayashi N., Sassa S. // J. Biol. Chem. 1991. V. 266. P. 17494

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 藻痨屙螓, 篦囫蜮簋 耔眚彗 沐爨