Woessner J.F., Taplin C.J., 1988


Woessner J.F., Taplin C.J.//J. Biol. Chem. 1988. V. 263. P. 16918-16925.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 锑蝠桦桤桧 烫P-7