Jordan C. et al., 1995


Jordan C., Puschel, ., Koob, R., and Drenckhahn, D., (1995) J. Biol. Chem., 270, 29971-29975.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 理觇痂: 忡噼祛溴轳蜮桢 Na,K-ATPa珙
  • 铃腩 镱腩覃 3
  • 理觇痂: 忡噼祛溴轳蜮桢 徨腙铎 镱腩覃 3