Jiang G. ea, 1995


Jiang G., Nepomuceno L., Hopkins K., Sladek F. // Molecular and Cellular Biology. V. 15. 1995. P. 5131-5143.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • COUP-TF
  • RAR RXR: 绣泱鲨 沐眍 腓镨漤钽 戾蜞犷腓珈
  • 髓镨漕 戾蜞犷腓珈: 绣泱鲨: 蓄朦 溴痦 疱鲥矧铕钼