Nakshatri H. ea, 1994


Nakshatri H., Chambon P. // The Journal of Biological Chemistry. 1994. V. 269. P. 890-902.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • COUP-TF
  • RAR RXR: 绣泱鲨 沐眍 腓镨漤钽 戾蜞犷腓珈