Keim D.,1992


Keim D., Hailat N., Nelhem N., Nelhem R., Zhu X.X., Lascu I., Veron M., Strahler J., Hanash S.M. J. Clin. Invest., 1992, 89, 919-924.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • UDP+ATP=UTP+ADP
  • dADP+ATP=dATP+ADP
  • dCDP+ATP=dCTP+ADP
  • GDP+ATP=GTP+ADP
  • dUDP+ATP=dUTP+ADP
  • dTDP+ATP=dTTP+ADP
  • CDP+ATP=CTP+ADP
  • UDP-D-GALACTOSE