BFA:


, BFA

,

.

,

( : PtK1 MDCK) BFA

-, - , , -

.

90 ,

.

, .

BFA ,

ADP-

,

- .

,

.

BFA: