Pardoll D.M. ea, 1980


Pardoll D.M. , Vogelstein B. , Coffey D.S. // Cell . 1980 . V.19. P. 527-536.

Pardoll DM.. Vogelstein ., Coffey D.S. Cell. 1980. V. 19. P. 52--536.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 咪屦睇 爨蝠桕: 耱疣牿 2 疣耱忸痤 NaCl
  • 锑蝠桕 溴痦: 徨腙钼 耦耱噔
  • 耐: 忡噼祛溴轳蜮桢 溴痦 爨蝠桕耦, 徼犭桀沭圄