Hanada ea, 1995


Hanada M. , Aime-Sempe C. , Sato T. , Reed J. // J. Biol. Chem. 1995. V. 270. P. 11962-11969. J. Biol. Chem. 1995

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • Bax 铃腩