Wang J.C., 1971


Wang J.C. Interaction between DNA and E.coli protein w,

J. Mol. Biol. , 55, 523-533 ( 1971 ).

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 翌镱桤铎屦噻 觐眙铕爨鲨 耐
  • 耐 蝾镱桤铎屦噻 I 徨腩 E.coli